toggle navigation

PRIVACY REGLEMENT

WHEREELS neemt uw privacy zeer serieus en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken. Op deze pagina staat mijn privacy reglement en ik adviseer u om dit aandachtig door te nemen.

WIE BEN IK

WHEREELS verzameld de door u verstrekte persoonsgegevens en gebruikt deze om u van dienst te kunnen zijn. WhereEls is gevestigd op Helmhout 10 te Joure. U kunt me bereiken op 06 21446722 of via

WELKE INFORMATIE VERWERKT WHEREELS

Contractgegevens

Ten behoeven van de uitvoer van het contract worden de gegevens van contactpersonen binnen uw organisatie opgeslagen, hiervoor verwerk ik de volgende gegevens: naam, geboortedatum, e-mailadres, geslacht, adresgegevens, functie, vast telefoonnummer en/ of mobiele telefoonnummer.

Studenten

Gegevens die betrekking hebben op de voortgang tijdens de opleiding. Binnen drie maanden na afronding of stopzetten van de opleiding worden de gegevens verwijderd.

Cliënten

Voor behandelingen leg ik vast: naam, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres, vast telefoon en/ of mobiele telefoonnummer en gegevens die de onderlegger vormen voor de aanpak.

INZAGE IN PERSOONSGEGEVENS

U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens inzien of corrigeren. U kunt vrijelijk en met redelijke tussenpozen WhereEls verzoeken de persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat aan te brengen wijzigingen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage/wijziging/verwijdering door u is gedaan, kan ik u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. WHEREELS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

WhereEls deelt u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre aan het verzoek is voldaan. Een weigering is ten alle tijde met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering zullen we enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren.

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

WHEREELS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

WHEREELS heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beveiligen:

– Uw gegevens via de website worden verstuurd d.m.v. een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan het hangslotje in de adresbalk en 'https://' voor het webadres. – Correspondentie via de mail wordt verstuurd middels een beveiligde SSL verbinding.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op de website of mail naar

HOE VER REIKT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN WHEREELS?

Dit privacy reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de opleidingsbijeenkomsten en via de website zijn verkregen. Op de websites kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. WhereEls accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor(de werking en /of inhoud van) de gelinkte sites.

COOKIES

De WHEREELS website maakt geen gebruik van cookies.

BEWAREN VAN GEGEVENS

Gegevens omtrent het gebruik van de ondersteuning worden 1 jaar na beëindiging van de dienstverlening vernietigd. Beelden en feedback betrekking hebbende op begeleiding en/of scholing worden binnen drie maanden na beëindiging van de betrekking vernietigd.

Gegevens ten behoeve contractbeheer worden verwijderd na drie maanden na het voldoen van de laatste factuur. Fiscale gegevens worden 7 jaar bewaard, dit is wettelijk verplicht.

BESCHERMING VAN GEGEVENS

WHEREELS zal uw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Persoonsgegevens en eventueel andere toepasselijke wetgeving verwerken. WHEREELS zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. WHEREELS zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

DELEN VAN GEGEVENS

Zonder uw expliciete toestemming zal WHEREELS uw Persoonsgegevens nooit aan derde partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de certificering van het Beeldbegeleiden.

Ten slotte kan WHEREELS uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY REGLEMENT

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website.

Vragen? Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kunt u een e-mail sturen aan